Uwaga kandydaci do liceum – terminy rekrutacji

Kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 1. W terminie od 15 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz. 1500
 • podanie (wg wzoru ustalonego przez szkołę),
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (z nazwiskiem na odwrocie).
 1. W terminie od 26 czerwca 2020r.do 10 lipca 2020r. do godz. 1500
 • oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poświadczoną przez dyrektora szkoły,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, sportowych, wiedzy lub artystycznych oraz działalność w wolontariacie.
 1. W terminie od 31 lipca 2020r. do 4 sierpnia 2020r. do godz. 1500
 • oryginał lub kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczoną przez dyrektora szkoły.
 1. Dodatkowe informacje
 • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesłane do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@nowodworek.pl.

Ogłoszenie wyników rekrutacji:

 1. Listy kandydatów zakwalifikowanych do liceum i kandydatów niezakwalifikowanych
  do liceum zostaną wywieszone w holu szkoły 12 sierpnia 2020r. o godz. 1200.
 2. Potwierdzenie woli podjęcia nauki i przedłożenie oryginałów świadectw i zaświadczeń w dniach od 13 sierpnia 2020r. do 18 sierpnia 2020r.do godz. 1500.
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  19 sierpnia 2020r. o godz. 1200.