Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO” , przedstawiamy Państwu poniższe informacje:

1) Informacje dotyczące Administratora:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego  ul. Pocztowa 8a  (89-500) Tuchola, tel. 52 3363850, e-mail sekretariat@nowodworek.pl

2) Informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych:
Administrator powołał inspektora ochrony danych, pana Tomasza Jutrowskiego, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: inspektor.rodo@wp.pl lub tel. 500438300.

3) Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawa prawna.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa w związku z wypełnianiem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz działaniami związanymi z promocją szkoły, poprzez udostępnianie informacji o organizowanych wydarzeniach oraz osiągnięciach naszych uczniów . Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać dane osobowe w innym celu poprosimy Państwa o zgodę .

4) Komu przekazujemy Państwa dane.
Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom publicznym upoważnionym do tego, na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi administrator zawarł stosowne umowy np. na usługi informatyczne lub księgowe czy konserwacje i naprawę monitoringu. Z zastrzeżeniem jednak, że dane przetwarzane będą tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy bez możliwości wykorzystania ich w innych celach.

5) Okres przechowywania danych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa, kategoriami archiwalnej dokumentacji wynikającymi z jednolitego rzeczowego wykazów akt lub w przypadku udzielenia zgody, przez okres w niej wskazany.

6) Posiadają Państwo uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Prawo do:
• dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
• usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu.

7) Obowiązek podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym w przypadku realizacji celów określonych w przepisach prawa. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych byłby brak możliwości edukacji dziecka w naszej szkole. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizowania celu wskazanego w zgodzie.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


1 – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59), Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017 poz.2198 ze zm.) oraz Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2017 poz.2159 ze zm.),
2 – Art. 6 ust. 1 lit. e RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
3 – Art. 6 ust. 1 lit. a osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie celów; Art. 9 ust. 2 lit. a osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przewarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą nie może uchylić zakazu, o którym mowa w ust.1.
4 – Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.nr 14 poz.67)

Monitoring – Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.1) informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego
ul. Pocztowa 8a
89-500 Tuchola
tel. 52 33 63 850
e-mail sekretariat@nowodworek.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail inspektor.rodo@interia.pl lub telefonicznie pod nr tel. 500438300.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt c2) oraz e3) w/w rozporządzenia.
4. Monitoring obejmuje teren boiska szkolnego, wejście główne, hole oraz korytarze szkolne.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora oraz organy publiczne uprawnione na mocy przepisów prawa.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 dni
7. Posiadają Państwo prawo do:
 dostępu do treści swoich danych
 usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych,
8. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1)
2) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążący na administratorze – Art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148) oraz art. 222 § 9 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019r. poz.1040).
3) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.