Terminy rekrutacji

1. W terminie od 13 maja do 17 czerwca 2019r. do godziny 15:00
– podanie (wg wzoru ustalonego przez szkołę),
– dwa zdjęcia legitymacyjne (z nazwiskiem na odwrocie).
2. W terminie od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r. do godz. 15:00
– oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poświadczoną przez dyrektora szkoły,
– oryginał lub kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczoną przez dyrektora szkoły,
– dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, sportowych, wiedzy lub artystycznych oraz działalność w wolontariacie.

Klasa dziennikarsko-medialna

Jeśli interesuje Cię kultura, historia, język polski lub języki obce; swoją przyszłość wiążesz z mediami, reklamą, dziennikarstwem 
TA KLASA JEST DLA CIEBIE!

Rozwiniesz tu swoje umiejętności krytycznej refleksji, niezależności w myśleniu, kreatywności. Zdobędziesz zasób wiadomości związanych z warsztatem pracy dziennikarza, pracownika reklamy i marketingu.

W tej klasie proponujemy:

– zajęcia dziennikarskie prowadzone w szkole lub na uczelni,

– wyjścia do kina, teatru, redakcji,

– spotkania z ludźmi kultury i mediów lokalnych,

– warsztaty i wykłady przygotowujące do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Zajęcia dodatkowe prowadzone będą we współpracy z uczelniami wyższymi.

Absolwent tej klasy będzie przygotowany do studiowania na kierunkach:dziennikarstwo, historia, filologia polska, bibliotekoznawstwo, , językoznawstwo, kulturoznawstwo, pedagogika, filozofia, filologie obce, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, administracja, public relations, marketing medialny.

Klasa politechniczna

Jeśli interesuje Cię matematyka, fizyka, przedmioty ścisłe lub informatyka; marzysz o zawodzie inżyniera, ekonomisty, informatyka.

TA KLASA JEST DLA CIEBIE!

Tu zdobędziesz umiejętności logicznego myślenia, analizy i syntezy problemów, dokładności i konsekwencji w swoich działaniach.  Zrozumiesz prawa rządzące naszym światem, aby w przyszłości móc świadomie projektować jego zmiany.

W tej klasie proponujemy:

– wykłady i warsztaty z zakresu nauk matematycznych prowadzone w szkole lub na uczelni,

– obóz matematyczny, czyli wykłady z matematyki, zajęcia warsztatowe oraz wędrówki po górach,

– spotkania z przedstawicielami banków, firm ubezpieczeniowych, biur rachunkowych,

Zajęcia dodatkowe prowadzone będą we współpracy z uczelniami wyższymi.

Absolwent tej klasy będzie przygotowany do studiowania na kierunkach: matematyka, ekonomia, automatyka i robotyka, nanotechnologia, telekomunikacja, elektronika, transport, budownictwo, mechanika i budowa maszyn, logistyka, finanse i rachunkowość

Klasa medyczno-przyrodnicza

Jeśli interesuje Cię biologia, chemia czy geografia; swoją przyszłość wiążesz z medycyną, przyrodą, ekologią lub ochroną środowiska.

TA KLASA JEST DLA CIEBIE!

Tu zdobędziesz wiedzę medyczno-przyrodniczą, będziesz miał możliwość zaangażowania się w sprawy ochrony środowiska, uczestniczenia w zajęciach/wykładach realizowanych przez pracowników naukowych wybranych uczelni wyższych.

W tej klasie proponujemy:

– spotkania z pracownikami służby zdrowia, ratownikami medycznymi,

– zajęcia warsztatowe w szkole i na uczelni,

– zajęcia terenowe we współpracy z Nadleśnictwem Woziwoda, Oczyszczalnia Ścieków PK, Tucholskim Parkiem Krajobrazowym,

-zajęcia w szkolnym kole PCK

Zajęcia dodatkowe prowadzone będą we współpracy z uczelniami wyższymi.

Absolwent tej klasy będzie przygotowany do studiowania na kierunkach: medycyna, biotechnologia, ochrona środowiska, dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, zarządzanie środowiskiem, architektura krajobrazu, ratownictwo medyczne, położnictwo, stomatologia, rehabilitacja, farmacja, analityka medyczna, pielęgniarstwo, weterynaria

Klasa społeczno-prawna

Jeśli interesuje Cię geografia, historia, wiedza o społeczeństwie; marzysz o karierze prawnika, psychologa, socjologa, pracownika socjalnego

TA KLASA JEST DLA CIEBIE!

Zdobędziesz tu zasób wiedzy związanej z problematyką społeczną, obywatelską i prawną. Nabędziesz umiejętności funkcjonowania w grupie,  współpracy w zespole oraz poczucia odpowiedzialności.

W tej klasie proponujemy:

– spotkania, wykłady, warsztaty (w szkole lub na uczelni),

– spotkania z radcami prawnymi i pracownikami instytucji socjalnych,

-wolontariat we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski  i Warsztatami Terapii Zajęciowej,

-współpracę z hospicjum.

Zajęcia dodatkowe prowadzone będą we współpracy z uczelniami wyższymi.

Absolwent tej klasy będzie przygotowany do studiowania na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, prawo, stosunki międzynarodowe,  politologia, socjologia, psychologia, historia, innowacyjność i zarządzanie strefą publiczną, administracja, zarządzanie kryzysowe w środowisku.

Kryteria przyjmowania absolwentów szkół podstawowych do Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi

§1

Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi prowadzi nabór do klas pierwszych. 

§2

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klas pierwszych wynosi 200.

§3

Punkty przyznawane są według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (dz. U. z 2017r. poz.610).

Lp.KRYTERIUMLICZBA PUNKTÓW
1.

PUNKTY ZA EGZAMIN GIMNAZJALNY
Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego,
-Wyniki egzaminu gimnazjalnego z matematyki,
-Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego.

max 100 pkt       
wynik % x 0,35
wynik % x 0,35
wynik % x 0,3

 

2.PUNKTY ZA ŚWIADECTWO
-Świadectwo ukończenia szkoły  podstawowej z wyróżnieniem.
max 100 pkt
7 punktów
3.Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:max 18 pkt
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego7 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego5 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego10 punktów
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego7 punktów
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego5 punktów
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego7 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego5 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego3 punkty
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
międzynarodowym4 punkty
krajowym3 punkty
wojewódzkim2 punkty
powiatowym1 punkt
4.

Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 • z języka polskiego
 • z matematyki
 • z języka obcego (wskazanego przez kandydata)
 •  z przedmiotu wskazanego przez kandydata spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii.   

  Ocena wyrażona w stopniu:
  (max 72 punkty)    
  – celującym (18 punktów)
  – bardzo dobrym (17 punktów
  – dobrym (14 punktów)
  – dostatecznym (8 punktów)
  – dopuszczającym (2 punkty)
 
5.Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.3 punkty
RAZEM:200 punktów

§4

W przypadku, gdy uczeń został zwolniony z egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610), przy czym za uzyskanie:

Lp.PRZEDMIOT
LICZBA PUNKTÓW
1.

z języka polskiego i matematyki za oceny wyrażone w stopniu:
– celującym
– bardzo dobrym
– dobrym
– dostatecznym
– dopuszczającym


35 punktów
30 punktów
25 punktów
15 punktów
10 punktów

2.

z języka obcego nowożytnego za ocenę wyrażoną w stopniu:

– celującym

– bardzo dobrym

– dobrym

– dostatecznym

– dopuszczającym 

 

30 punktów

25 punktów

20 punktów

10 punktów

5 punktów

§5
Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych  o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności, niezależnie od kryteriów, o których mowa powyżej.

§6

Laureaci i finaliści konkursów, o których mowa w §5 przedstawiają w szkole oryginał lub poświadczoną kopię zaświadczenia wydanego odpowiednio przez kuratora lub organizatora olimpiady.

§7

Osiągnięcia sportowe, w zawodach wiedzy i artystycznych, co najmniej na szczeblu powiatowym, a także działalność wykonywaną w ramach wolontariatu, kandydaci dokumentują składając w szkole oryginał lub poświadczoną kserokopię dyplomu lub zaświadczenia, wystawionego przez odpowiednią instytucję lub organizację.

§8

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów