Terminy rekrutacji

1. W terminie od 13 maja do 17 czerwca 2019r. do godziny 15:00
– podanie (wg wzoru ustalonego przez szkołę),
– dwa zdjęcia legitymacyjne (z nazwiskiem na odwrocie).
2. W terminie od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r. do godz. 15:00
– oryginał lub kopię świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczoną przez dyrektora szkoły,
– oryginał lub kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczoną przez dyrektora szkoły,
– dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, sportowych, wiedzy lub artystycznych oraz działalność w wolontariacie.

Klasa dziennikarsko-prawna

Jeśli interesuje Cię kultura, historia, wos, język polski lub języki obce; marzysz o karierze dziennikarza lub prawnika, zdobyciu umiejętności autoprezentacji,
niezależności w myśleniu, kreatywności i aktywnej pracy w grupie oraz planowania i realizacji projektów.

TA KLASA JEST DLA CIEBIE!

Rozwiniesz tu swoje umiejętności krytycznej refleksji, niezależności w myśleniu, kreatywności. Zdobędziesz zasób wiadomości związanych z warsztatem pracy dziennikarza, problematyka społeczną i prawną.

W tej klasie proponujemy:

– zajęcia dziennikarskie prowadzone w szkole lub na uczelni,

– wyjścia do kina, teatru, na wystawy malarskie,

– zajęcia prawniczo-socjologiczne,

– warsztaty i wykłady przygotowujące do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Zajęcia dodatkowe prowadzone będą we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Absolwent tej klasy będzie przygotowany do studiowania na kierunkach: prawo, historia, filologia polska, bibliotekoznawstwo, psychologia, językoznawstwo, kulturoznawstwo, pedagogika, filozofia, filologie obce, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, administracja, public relations, marketing medialny.

Klasa politechniczno-ekonomiczna

Jeśli interesuje Cię matematyka, fizyka, przedmioty ścisłe lub ekonomia; marzysz o zawodzie inżyniera, ekonomisty, informatyka.

TA KLASA JEST DLA CIEBIE!

Tu zdobędziesz umiejętności logicznego myślenia, analizy i syntezy problemów, dokładności i konsekwencji w swoich działania. Posiądziesz wiedzę o mechanizmach finansowych obecnych we współczesnym świecie. Zrozumiesz prawa rządzące naszym światem, aby w przyszłości móc świadomie projektować jego zmiany.

W tej klasie proponujemy:

– wykłady i warsztaty z zakresu nauk matematycznych prowadzone w szkole lub na uczelni,

– obóz matematyczny, czyli wykłady z matematyki, zajęcia warsztatowe oraz wędrówki po górach i jazda na nartach,

– spotkania z przedstawicielami banków, firm ubezpieczeniowych, biur rachunkowych,

– zajęcia o tematyce ekonomicznej z pracownikami uczelni wyższych.

Zajęcia dodatkowe prowadzone będą we współpracy z Politechniką Gdańską.

Absolwent tej klasy będzie przygotowany do studiowania na kierunkach: matematyka, ekonomia, automatyka i robotyka, nanotechnologia, telekomunikacja, elektronika, transport, budownictwo, mechanika i budowa maszyn, logistyka, finanse i rachunkowość.

Klasa medyczno-przyrodnicza

Jeśli interesuje Cię biologia, chemia, matematyka czy geografia; swoją przyszłość wiążesz z medycyną, psychologią, pomocą społeczną, ekologią lub ochroną środowiska.

TA KLASA JEST DLA CIEBIE!

Tu zdobędziesz wiedzę medyczno-przyrodniczą, będziesz miał możliwość zaangażowania się w sprawy ochrony środowiska, uczestniczenia w zajęciach/wykładach realizowanych przez pracowników naukowych wybranych uczelni wyższych, przygotujesz się do udziału w konkursach i olimpiadach.

W tej klasie proponujemy:

– spotkania z pracownikami służby zdrowia, ratownikami medycznymi,

– zajęcia warsztatowe w szkole i uczelni,

– zajęcia terenowe we współpracy z Nadleśnictwem Woziwoda, Oczyszczalnia Ścieków PK, Tucholskim Parkiem Krajobrazowym,

– wolontariat we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski oraz Hospicjum św. Małgorzaty.

Zajęcia dodatkowe prowadzone będą we współpracy z Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Absolwent tej klasy będzie przygotowany do studiowania na kierunkach: medycyna, biotechnologia, ochrona środowiska, psychologia, dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, zarządzanie środowiskiem, architektura krajobrazu, ratownictwo medyczne, położnictwo, stomatologia, rehabilitacja, farmacja, analityka medyczna, optometrystyka, pielęgniarstwo, weterynaria.

Klasa policyjno-pożarnicza

Jeśli interesuje Cię bezpieczeństwo, praca w policji lub straży czy innych jednostkach mundurowych; jeżeli swoją przyszłość wiążesz z pracą w administracji czy w zarządzaniu kryzysowym.

TA KLASA JEST DLA CIEBIE!

Zdobędziesz tu zasób wiadomości związanych z tematyką policyjną, pożarniczą, społeczną i prawną. Podniesiesz swoją sprawność fizyczną z elementami wyszkolenia specjalistycznego. Nabędziesz umiejętności funkcjonowania w grupie, budowania więzi i poprawnych relacji z drugą osobą. współpracy w zespole oraz poczucia odpowiedzialności.

W tej klasie proponujemy:

– zajęcia specjalistyczne policyjno-pożarnicze oraz z wychowania fizycznego,

– spotkania, wykłady, warsztaty (w szkole lub na uczelni),

– spotkania z radcami prawnymi

 Dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół policyjnych.

Zajęcia dodatkowe prowadzone będą we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Absolwent tej klasy będzie przygotowany do studiowania na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, prawo, stosunki międzynarodowe, wojskoznawstwo, wychowanie fizyczne, politologia, socjologia, historia, pożarnictwo, innowacyjność i zarządzanie strefą publiczną, administracja, zarządzanie kryzysowe w środowisku.

Kryteria przyjmowania absolwentów gimnazjów do Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi

§1

Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi prowadzi nabór do klas pierwszych. 

§2

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klas pierwszych wynosi 200.

§3

Punkty przyznawane są według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum  (Dz. U. z 2017r. poz. 586).

Lp.KRYTERIUMLICZBA PUNKTÓW
1.

Wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu z:

– języka polskiego,

– historii i wiedzy o społeczeństwie,

– matematyki,

– przedmiotów przyrodniczych,

– języka obcego nowożytnego na poziomie     podstawowym.

max 100 punktów

wynik procentowy
z każdego zakresu mnoży się przez 0,2

2.Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.7 punktów
3.Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:max 18 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego7 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego5 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego10 punktów
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego7 punktów
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego5 punktów
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego7 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego5 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego3 punkty
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
międzynarodowym4 punkty
krajowym3 punkty
wojewódzkim2 punkty
powiatowym1 punkt
4.

Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

    • z języka polskiego,
    • z matematyki,
    • z języka obcego (wskazanego przez kandydata),
    • z przedmiotu wskazanego przez kandydata spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii.

Ocena wyrażona w stopniu:

– celującym

– bardzo dobrym

– dobrym

– dostatecznym

– dopuszczającym

max 72 punktów

 

 

 

 

18 punktów

17 punktów

14 punktów

8 punktów

2 punkty

5.Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.3 punkty
RAZEM:

200 punktów

§4

W przypadku, gdy uczeń został zwolniony z egzaminu gimnazjalnego w danej części lub całości przyznaje się liczbę punktów uzależnioną od ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
( Dz. U. z 2017r. poz. 586).

Lp.PRZEDMIOTLICZBA PUNKTÓW
1.

z języka polskiego i matematyki za oceny wyrażone w stopniu:

– celującym

– bardzo dobrym

– dobrym

– dostatecznym

– dopuszczającym

 

20 punktów

18 punktów

13 punktów

8 punktów

2 punkty

2.

z historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażone w stopniu:

– celującym

– bardzo dobrym

– dobrym

– dostatecznym

– dopuszczającym

 

20 punktów

18 punktów

13 punktów

8 punktów

2 punkty

liczbę punktów uzyskaną
po zsumowaniu punktów
z tych zajęć dzieli się przez 2

3.

z biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażone w stopniu:

– celującym

– bardzo dobrym

– dobrym

– dostatecznym

– dopuszczającym

 

20 punktów

18 punktów

13 punktów

8 punktów

2 punkty

liczbę punktów uzyskaną
po zsumowaniu punktów
z tych zajęć dzieli się przez 4

2.

z języka obcego nowożytnego za ocenę wyrażoną w stopniu:

– celującym

– bardzo dobrym

– dobrym

– dostatecznym

– dopuszczającym

 

20 punktów

18 punktów

13 punktów

8 punktów

2 punkty

§5
Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności, niezależnie od kryteriów, o których mowa powyżej.

§6

Laureaci i finaliści konkursów, o których mowa w §5 przedstawiają w szkole oryginał lub poświadczoną kopię zaświadczenia wydanego odpowiednio przez kuratora lub organizatora olimpiady.

§7

Osiągnięcia sportowe, w zawodach wiedzy i artystycznych, co najmniej na szczeblu powiatowym, a także działalność wykonywaną w ramach wolontariatu, kandydaci dokumentują składając w szkole oryginał lub poświadczoną kserokopię dyplomu lub zaświadczenia, wystawionego przez odpowiednią instytucję lub organizację.

§8

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów.