1. W terminie od 17 maja do 18 czerwca 2018r. do godziny 15:00
– podanie (wg wzoru ustalonego przez szkołę),
– dwa zdjęcia legitymacyjne (z nazwiskiem na odwrocie).
2. W terminie od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r. do godz. 12:00
– oryginał lub kopię świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczoną przez dyrektora szkoły,
– oryginał lub kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczoną przez dyrektora szkoły,
– dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, sportowych, wiedzy lub artystycznych oraz działalność w wolontariacie.