• Post author:
  • Post category:Rekrutacja

 

ANKIETA ONLINE DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH NOWODWORKA

WYPEŁNIJ

Kandydaci zobowiązani są złożyć
nast
ępujące dokumenty:

 

1. W terminie od 22 maja do 19 czerwca 2017r. do godziny 1500

  •               podanie (wg wzoru ustalonego przez szkołę), Pobierz
  •               dwa zdjęcia legitymacyjne (z nazwiskiem na odwrocie).

        2. W terminie od 23 czerwca do 27 czerwca 2017r. do godz. 1500

  • oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły poświadczoną przez dyrektora gimnazjum,
  • oryginał lub  kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczoną przez dyrektora gimnazjum,
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, sportowych, wiedzy lub artystycznych oraz działalność w wolontariacie.

Ogłoszenie wyników rekrutacji:

  •               Listy kandydatów zakwalifikowanych do liceum i kandydatów niezakwalifikowanych do liceum zostaną wywieszone w holu szkoły 28 czerwca 2017r. o godzinie 1500.
  •               28 czerwca 2017r. o godzinie 1515 w auli szkolnej odbędzie się zebranie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do liceum oraz ich rodziców z dyrektorem szkoły w celu omówienia spraw organizacyjnych.
  •               Kandydaci umieszczeni na liście zakwalifikowanych do szkoły są proszeni o potwierdzenie woli podjęcia nauki do dnia 3 lipca 2017r. do godziny 1200 i przedłożenie oryginałów świadectw i zaświadczeń.
  •                Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do szkoły: 5 lipca 2017r. o godzinie 1200.

 

Kryteria przyjmowania uczniów
do Liceum Ogólnokształc
ącego
im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi

§1

Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi prowadzi nabór do klas pierwszych: z trzema przedmiotami rozszerzonymi oraz z dwoma przedmiotami rozszerzonymi.

§2

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klas pierwszych wynosi 200.

§3

Punkty przyznawane są według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r. poz. 1942).

Lp. KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW
1. Wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu z:

– języka polskiego,

– historii i wiedzy o społeczeństwie,

– matematyki,

– przedmiotów przyrodniczych,

– języka obcego nowożytnego na poziomie     podstawowym.

max 100 punktów

wynik procentowy z każdego zakresu mnoży się przez 0,2

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum
z wyróżnieniem.
7 punktów
3. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: max 18 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 punkty
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
międzynarodowym 4 punkty
krajowym 3 punkty
wojewódzkim 2 punkty
powiatowym 1 punkt
4. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

z języka polskiego,

z matematyki,

z języka obcego (wskazanego przez kandydata),

z przedmiotu wskazanego przez kandydata spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii.

Ocena wyrażona w stopniu:

– celującym

– bardzo dobrym

– dobrym

– dostatecznym

– dopuszczającym

max 72 punktów

 

 

 

 

 

 

 

18 punktów

17 punktów

14 punktów

8 punktów

2 punkty

5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 3 punkty
RAZEM: 200 punktów

§4

W przypadku, gdy uczeń został zwolniony z egzaminu gimnazjalnego w danej części lub całości przyznaje się liczbę punktów uzależnioną od ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z § 10 ust. 1 i 2 oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego ( Dz. U. z 2015r. poz. 1942).

Lp. PRZEDMIOT LICZBA PUNKTÓW
1. z języka polskiego i matematyki za oceny wyrażone w stopniu:

– celującym

– bardzo dobrym

– dobrym

– dostatecznym

– dopuszczającym

 

 

20 punktów

18 punktów

13 punktów

8 punktów

2 punkty

2. z historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażone w stopniu:

– celującym

– bardzo dobrym

– dobrym

– dostatecznym

– dopuszczającym

 

20 punktów

18 punktów

13 punktów

8 punktów

2 punkty

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć dzieli się przez 2

3. z biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażone w stopniu:

– celującym

– bardzo dobrym

– dobrym

– dostatecznym

– dopuszczającym

 

20 punktów

18 punktów

13 punktów

8 punktów

2 punkty

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć dzieli się przez 4

2. z języka obcego nowożytnego za ocenę wyrażoną w stopniu:

– celującym

– bardzo dobrym

– dobrym

– dostatecznym

– dopuszczającym

 

20 punktów

18 punktów

13 punktów

8 punktów

2 punkty

§ 5

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności, niezależnie od kryteriów, o których mowa powyżej.

§ 6

Laureaci i finaliści konkursów, o których mowa w § 5 przedstawiają w szkole oryginał lub poświadczoną kopię zaświadczenia wydanego odpowiednio przez kuratora lub organizatora olimpiady.

§ 7

Osiągnięcia sportowe, w zawodach wiedzy i artystycznych, co najmniej na szczeblu powiatowym, a także działalność wykonywaną w ramach wolontariatu, kandydaci dokumentują składając w szkole oryginał lub poświadczoną kserokopię dyplomu lub zaświadczenia, wystawionego przez odpowiednią instytucję lub organizację.

§ 8

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów.