You are currently viewing Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie egzaminu przeprowadzonego w 2021r.

Dyrektor OKE informuję, że w roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej (§ 11kzc.*).

W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego […] lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub musi zrealizować postanowienia umowy międzynarodowej.

Zdający przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (załącznik 30.) do dyrektora szkoły macierzystej nie później niż do 7 lutego 2021 r.

W informacji zdający uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego i:

  1. nie przystąpi do tego egzaminu lub egzamin zostanie mu unieważniony – na świadectwie otrzyma wynik – 0%
  2. otrzyma poniżej 30% punktów – na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano.”
  3. otrzyma min. 30% punktów – na świadectwie będzie miał wynik uzyskanych punktów procentowych.

Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie ustnym z danego przedmiotu i wpisuje ten egzamin w  systemie SIOEO.

Informuję, że w roku 2021 zdający nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego (§ 11kzc.3).

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:

  1. nie przystąpi do tego egzaminu lub unieważni mu się ten egzamin – na świadectwie otrzyma wynik – 0%
  2. przystąpi do tego egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie.

Pragnę nadmienić, że osoby, które przystępowały do egzaminu maturalnego (w formule 2015) i zaliczyły wszystkie pisemne egzaminy obowiązkowe na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny), mają prawo do 31 maja 2021 roku złożyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości (załącznik 31.) bez przystępowania do niezdanych egzaminów ustnych oraz obowiązkowego (w poprzednich latach) przedmiotu na poziomie rozszerzonym.


* rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm. , w szczególności nowelizacja ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz.2314)