WEWNĄTRZSZKOLNY
SYSTEM OCENIANIA

WSO stanowi załącznik do statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. B. Nowodworskiego w Tucholi i obowiązuje wszystkie podmioty szkoły.
WSO jest zgodny z postanowieniami Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

 Rozdział 1
CELE I ZADANIA WSO

§ 1
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;
b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno
– wychowawczej.
§ 2
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych/rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych/rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
d) przeprowadzanie egzaminów sprawdzających, poprawkowych i klasyfikacyjnych;
e) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych/rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
f) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

Rozdział 2
OCENIANIE  OSIĄGNIĘĆ  EDUKACYJNYCH

§ 3

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W szkole obowiązuje klasyfikacja śródroczna i roczna.

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych/rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§ 4

OCENIANIE BIEŻĄCE
1. Ocenianie bieżące przeprowadza się wg skali ocen:

stopień cyfrowo
celujący 6
bardzo dobry 5
dobry 4
dostateczny 3
dopuszczający 2
niedostateczny 1

Dopuszcza się stosowanie „+” i „-” (decyduje o tym PSO) we wszystkich formach sprawdzania osiągnięć uczniów z wyjątkiem prac klasowych.
2. Przyjmuje się następujące kryteria ocen :
a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe
- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) lub posiada inne, porównywalne osiągnięcia;
b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania przedmiotu w danej klasie na poziomie wymagań ponadpodstawowych
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje problemy teoretyczne
i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę
do rozwiązywania zadań i problemów w nowych, nietypowych sytuacjach;
c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań ponadpodstawowych
- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne
i praktyczne;
d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań podstawowych
- rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności;
e) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności z poziomu wymagań podstawowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki
- rozwiązuje typowe zadania praktyczne i teoretyczne o niewielkim stopniu trudności;
f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

3.Oceny ustala się w zależności od opanowania przez ucznia określonego poziomu wymagań edukacyjnych. Obowiązujące poziomy wymagań:
Poziom  podstawowy: obejmuje wiadomości i umiejętności najbardziej przystępne, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania dalszej nauki
Poziom ponadpodstawowy: obejmuje wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej typowe, często o charakterze problemowym.

4.Ustala się zależności między tygodniowym wymiarem godzin nauczania danego przedmiotu
a minimalną liczbą ocen cząstkowych wystawionych w semestrze zgodnie z tabelą.

RYTMICZNOŚĆ OCENIANIA

Tygodniowy wymiar

godzin naucznia

do 31.10/do 31.03

do 31.12/do 31.05 Łącznie
1h co najmniej 1 ocena co najmniej 2 oceny nie mniej niż 3 oceny
2h co najmniej 2 oceny co najmniej 2 oceny nie mniej niż 4 oceny
3h co najmniej 2 oceny co najniej 2 oceny nie mniej niż 4 oceny
4h co najmniej 2 oceny co najmniej 3 oceny nie mniej niż 5 ocen
5h co najmniej 3 oceny co najmnije 3 oceny nie mniej niż 6 ocen
6h co najmniej 3 oceny co najmniej 3 oceny

nie mniej niż 6 ocen

5. Przy zachowaniu zasad rytmiczności oceniania dwugodzinny blok zajęć fakultatywnych traktowany jest na równi z 1 godziną zajęć edukacyjnych.

§ 5
FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

1. Przyjmuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć uczniów:
a) praca klasowa z wagą 5 - jest to pisemne zapowiedziane sprawdzenie wiadomości i umiejętności obejmujące większy zakres materiału programowego - w czasie jednej lub dwóch jednostek lekcyjnych;
b) praca klasowa z wagą 4 - jest to pisemne zapowiedziane sprawdzenie wiadomości i umiejętności, obejmujące materiał do czterech jednostek lekcyjnych;
c) kontrola bieżąca:
- kartkówka - jest to pisemne zapowiedziane lub niezapowiedziane sprawdzenie wiadomości i umiejętności obejmujące materiał z ostatnich dwóch lekcji;
- odpowiedź  - jest to ustne sprawdzenie wiadomości i umiejętności uwzględniające zakres materiału programowego maksymalnie z dwóch ostatnich godzin lekcyjnych;
d) inne formy kontroli zawarte są w PSO.
e) formy kontroli osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego określa PSO WF.

§ 6
ZASADY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
1. Termin pracy klasowej uczeń powinien poznać co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Ustalone terminy prac klasowych obowiązują obie strony.

2. W ciągu tygodnia mogą się odbyć 3 prace klasowe. W razie nieobecności nauczyciela lub lekcji nieodbytej z przyczyn obiektywnych dopuszcza się 4 prace w tygodniu. W ciągu dnia może się odbyć tylko jedna praca klasowa.

3. Uczeń ma obowiązek przystąpienia do pracy klasowej. W razie nieobecności winien napisać pracę w terminie uzgodnionym/ustalonym z nauczycielem (nieprzekraczającym  2 tygodni, licząc od momentu powrotu do szkoły).

4. Prace klasowe powinny być ocenione w ciągu dwóch tygodni.

5. Uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole.

6. W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niezadowalającej lub niedostatecznej z formy kontroli
o najwyższej dla  danego przedmiotu wadze, może on przystąpić do ponownego sprawdzenia wiadomości i umiejętności z tego zakresu materiału. Poprawa musi nastąpić w terminie uzgodnionym
z nauczycielem w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny. Istnieje tylko jedna możliwość poprawy.

7. Kwestię poprawy innych form sprawdzania osiągnięć uczniów regulują PSO.

8. W przypadku, gdy uczeń poprawiał ocenę, z obu uzyskanych ocen oblicza się średnią arytmetyczną i wpisuje się ją w miejsce pierwszej oceny z komentarzem „ocena poprawiona z 1/2".

9. Dwa tygodnie przed klasyfikacją semestralną lub roczną nie należy przeprowadzać pisemnych prac klasowych (dotyczy prac planowanych na dany semestr).

10. Uczeń powinien mieć co najmniej 7 dni na przygotowanie dłuższych zadań domowych
(np. wypracowania, referatu).

11. Na okres długich weekendów, przerw świątecznych i ferii zimowych uczniom nie zadaje się prac domowych. Pierwszy dzień nauki po w/w okresie jest dniem wolnym od bieżącej kontroli wiadomości
i umiejętności (kartkówka, odpowiedź), jak również od prac klasowych
12. Raz w semestrze uczeń ma prawo zwolnić się u nauczyciela przed lekcją z bieżącej, niezapowiedzianej  kontroli wiadomości i umiejętności bez podania przyczyny, co nie powinno mieć wpływu na ocenę. Ilość osób zwalniających się może być nieograniczona.

13. W szkole stosowana jest loteria numerowa, w wyniku której uczeń nabywa prawo zwolnienia z niezapowiedzianych form kontroli wiadomości i umiejętności (zasady loterii określa oddzielny regulamin).

§ 7
OCENIANIE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE
1. Klasyfikacja śródroczna/roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.

2. Na ocenę śródroczną/roczną wpływ mają następujące formy aktywności z przypisanymi im wagami:

a) praca klasowa 5
b) praca klasowa 4
c) kartkówka 3
d) odpowiedź ustna 3
e) zadanie domowe 2
f) praca na lekcji

3

Dopuszcza się stosowanie innych form aktywności związanych ze specyfiką przedmiotu, o których mowa w PSO.

3.Oceny śródroczne/roczne ustala się wg wzoru z zastrzeżeniem ust.4,  ust.5, ust.6.

            ocena = ocena x waga + ocena x waga + ocena x waga/suma wag +...(ze wszystkich form kontroli przeprowadzonych w danej klasie)

4. W przypadku nieprzystąpienia ucznia do obowiązkowej formy kontroli wiadomości i umiejętności
oraz braku oceny z tej formy, przy wystawianiu oceny śródrocznej/rocznej uwzględnia się wagę tej oceny.

5. Warunkiem otrzymania śródrocznej i rocznej:

a) oceny dopuszczającej jest uzyskanie przewagi ocen pozytywnych z prac klasowych oraz uzyskanie średniej ważonej co najmniej 1,75;
b) oceny bardzo dobrej lub wyższej są pozytywne oceny ze wszystkich prac klasowych
oraz uzyskanie odpowiedniej średniej ważonej.

6. Średnią ważoną oblicza się do dwóch miejsc po przecinku. Stosuje się zaokrąglenia:

a) średnią ważoną 0,59 zaokrąglamy w dół, np. 3,59 zaokrągla się do 3,0;
b) średnią ważoną 0,60 zaokrąglamy w górę, np. 3,60 zaokrągla się do 4,0.

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki, plastyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki
lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
9. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki
lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ”zwolniony”
lub „zwolniona”.
10. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
11. Ocena roczna jest wystawiana w oparciu o ocenę śródroczną. Aby uzyskać pozytywną ocenę roczną, uczeń musi otrzymać co najmniej najniższą ocenę pozytywną za II semestr.
Ocena roczna ustalana jest zgodnie z tabelą:

I sem

II sem

1 ndst 2 dop 3 dst 4 db 5 bdb 6 cel
1 ndst 1 1 1 1 1 1
2 dop 2 2 2 3 3 3
3 dst 2 3 3 3 4 4
4 db 3 3 4 4 4 4
5 bdb 3 4 4 5 5 5
6 cel 3 4 5 5 6 6

 

Przy ocenach śródrocznych nie stosujemy „+” i „-”.

12.Śródroczne/roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

13. Śródroczne/roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna
z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani
na ukończenie szkoły.

14. O przewidywanej dla ucznia śródrocznej ocenie niedostatecznej należy poinformować ucznia, jego rodziców (indywidualnie, telefonicznie lub listownie) na miesiąc przed zakończeniem klasyfikacji śródrocznej. 

15. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani poinformować wychowawcę klasy o przewidywanych dla uczniów jego klasy rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
16. Wychowawca klasy na zebraniu z rodzicami organizowanym na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej przekazuje rodzicom pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, której odbiór  rodzice potwierdzają podpisem.
17. Rodzice nieobecni na tym zebraniu zostają telefonicznie poinformowani przez wychowawcę klasy
o przesłaniu przez ich dziecko informacji o przewidywanych ocenach. Rodzice potwierdzają odbiór informacji podpisem i za pośrednictwem dziecka przekazują ją wychowawcy.
18. Przewidywane oceny roczne nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

19. Oceny klasyfikacyjne śródroczne/roczne ustala się w stopniach wg następującej skali.

Stopień skrót
Celujący cel
Bardzo dobry bdb
Dobry db
Dostateczny dst
Dopuszczający dop
Niedostateczny ndst

 

Rozdział 3
PROJEKT EDUKACYJNY

§  8
1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mający na celu rozwiązywanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjalistów lub wykraczać poza te treści.
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
a) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
c) wykonanie zaplanowanych działań;
d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
5. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają działania ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
6. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
7. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. Wówczas
na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
9. Procedury realizacji projektu edukacyjnego stanowią załącznik nr 6 do Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi.

Rozdział 4
OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW

§  9

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach
i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Śródroczna/roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
c) dbałość o honor i tradycje szkoły ;
d) dbałość o piękno mowy ojczystej;
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
g) okazywanie szacunku innym osobom.


3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej
lub nieukończenie szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

7. Zachowanie ucznia ocenia się według następującej skali:
a) wzorowe,
b) bardzo dobre,
c) dobre,
d) poprawne,
e) nieodpowiednie,
f) naganne.
 
8. Ustala się następujące kryteria ocen:

a) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który
- właściwie funkcjonuje w środowisku szkolnym, czyli spełnia szkolne wymagania,
- nie stwarza kłopotów wychowawczych,
- respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,
- szanuje tradycje szkoły,
- dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.
b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę dobrą, a ponadto:
- bierze udział w konkursach, olimpiadach, zawodach na etapie szkolnym,
lub
- bierze udział w pracach na rzecz klasy lub szkoły.
c) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który bez zastrzeżeń spełnia wymagania zawarte
w kryteriach na ocenę bardzo dobrą i:
- reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach, olimpiadach na etapie wyższym niż szkolny
lub
- inicjuje i wykonuje prace na rzecz szkoły
lub
- bierze aktywny udział w pracach na rzecz środowiska w swoim miejscu zamieszkania
lub
- wyróżnia się szczególną pracą na rzecz członków zespołu klasowego.
d) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który uchybia wymaganiom zawartym w kryteriach
na ocenę dobrą.
e) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie wywiązuje się z obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.
f) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia wymaganiom zawartym w Statucie Szkoły oraz negatywnie oddziałuje na rówieśników, a zastosowane przez szkołę oraz dom rodzinny środki wychowawcze nie odnoszą skutków.
9. Ustala się, że na ocenę zachowania mają wpływ godziny nieusprawiedliwionej nieobecności.

Ilość "N" Ocena
0 wzorowe
1-3 bardzo dobre
4-6 dobre
7-9 poprawne
10-12 nieodpowiednie
13 i więcej naganne

10. Dla ucznia, który w ciągu semestru ma powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych lub 50 w ciągu roku szkolnego ma zastosowanie § 25 pkt 5 ust. 1 statutu szkoły.

11. W przypadku potwierdzonego przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły 3-krotnego braku identyfikatora wychowawca klasy zobowiązany jest do obniżenia oceny  zachowania.

12. Ocena „nieodpowiednia” i „naganna” wyklucza pełnienie jakichkolwiek funkcji w samorządzie uczniowskim oraz uczestnictwo w poczcie sztandarowym, reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.

13. Zainteresowani nauczyciele i pracownicy szkoły winni przekazywać wychowawcom klas swoje spostrzeżenia i uwagi dotyczące zachowania uczniów najpóźniej na dwa tygodnie
przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Późniejszy termin nie obliguje wychowawców do zmiany ustalonej oceny zachowania

14. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie pisemnej samooceny ucznia
oraz po zasięgnięciu opinii samorządu klasowego.

15. Wychowawca ustala ocenę, starając się, aby była jak najbardziej rzetelną informacją o rzeczywistym funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym oraz respektowaniu przez niego zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

16. O przewidywanej dla ucznia śródrocznej ocenie nagannej  zachowania wychowawca informuje ucznia
i jego rodziców (indywidualnie, telefonicznie lub listownie) na miesiąc przed zakończeniem klasyfikacji śródrocznej.

17. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest pisemnie poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

18. Wychowawca na prośbę ucznia uzasadnia ocenę zachowania. Uzasadnienie tylko w obecności zainteresowanego ucznia powinno być sformułowane  w sposób życzliwy, nieraniący jego godności.

19. Informacja wychowawcy o ostatecznej ocenie zachowania powinna być przekazana uczniom nie później niż 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

20. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego  nauczania lub opinii poradni psychologicznej – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

21. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 22.

22. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po  akończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

23. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

24. W skład komisji wchodzą:
a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b. wychowawca klasy,
c. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d. pedagog,
e. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f. przedstawiciel rady rodziców.

25. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

26. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Rozdział 5
PROMOCJA.  UKOŃCZENIE SZKOŁY

§ 1
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem  § 9 ust. 5 i § 10 ust. 2.

2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum i liceum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania i realizowane w klasie programowo wyższej.

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen, o której mowa w ust. 3 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celująca końcową ocenę klasyfikacyjną.

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

7. Uczeń kończy gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną:

a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 8 ust.5 i 6;
b) w przypadku gimnazjum – jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego.

8. Uczeń kończy gimnazjum, szkołę ponadgminazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

9. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen, o której mowa w ust. 8 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

Rozdział 6
EGZAMINY SZKOLNE

§ 11
EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone                            w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, egzamin sprawdzający
w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

3. Egzamin sprawdzający przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżenia. Termin uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przedstawiciel komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji.                  W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu  z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję śródroczna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt.1,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Przepis ust.1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 12
EGZAMIN  POPRAWKOWY

1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z techniki, zajęć  technicznych, muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuję jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,                    z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji,
a) termin egzaminu,
b) pytania egzaminacyjne,
c) wyniki egzaminu
d) ocenę ustaloną przez komisję.
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do egzaminu w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły,
nie później niż do końca września.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę                                 z zastrzeżeniem ust.9.

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum i liceum , rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§13
EGZAMIN  KLASYFIKACYJNY

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a) realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki,
b) w przypadku zmiany typu szkoły lub profilu (w takim przypadku dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku składania egzaminów klasyfikacyjnych z tych przedmiotów, w których nie ma różnic programowych, a z których uczeń otrzymał stopnie roczne lub śródroczne co najmniej dopuszczające).


5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor
z uczniem i jego rodzicami.

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności drugiego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów:  techniki, zajęć  technicznych, muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, informatyki, technologii informacyjnej i wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) musi odpowiadać kryteriom oceny, o którą ubiega się uczeń.

9. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator ustala ocenę semestralną lub roczną.

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
a) nazwisko nauczyciela – egzaminatora,
b) nazwisko nauczyciela – obserwatora,
c) termin egzaminu,
d) pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne),
e) wynik egzaminu,
f) ocenę ustaloną przez egzaminatora.
Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem ust.12 i §11 ust.1.

12. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

Rozdział 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

1. W przypadku konfliktów w relacji uczeń – nauczyciel, zaistniałych w obszarze WSO, uczeń może uzyskać pomoc, zgłaszając problem do:
a) nauczyciela przedmiotu,
b) wychowawcy,
c) pedagoga,
d) dyrektora szkoły.
2. Wewnątrzszkolny System Oceniania podlega ewaluacji.